Voorwaarden en Condities

  1. Huis
  2. algemene voorwaarden

Definities

1.      Cook4me.nl: Cook4me.nl, gevestigd te Amsterdam, Kamer van Koophandel nr. 80427537.

2.      Klant: de persoon met wie Cook4me.nl een overeenkomst heeft gesloten.

3.      Partijen: Cook4me.nl en klant samen.

4.      Consument: een particulier die voor privé-doeleinden handelt.

 

Toepasselijkheid

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of vanwege Cook4me.nl.

2.      Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

 

Prijzen

1.      Alle door Cook4me.nl gehanteerde prijzen luiden in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.      Cook4me.nl is gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

3.      Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Cook4me.nl op het moment van het uitbrengen van een offerte of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.      De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

5.      Partijen kunnen een no-cure no-pay basisvergoeding overeenkomen. Betalingsvoorwaarden en vergoedingen zullen worden overeengekomen in de onderliggende overeenkomst.

 

Betalingen en betalingstermijn

1.      Cook4me.nl kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

2.      De klant moet het volledige bedrag betaald hebben binnen 7 dagen na levering van het product.

3.      Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Cook4me.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4.      Cook4me.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen van betalingsachterstand

1.      Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Cook4me.nl gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

2.      Wanneer de afnemer in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn enige schadevergoeding aan Cook4me.nl te betalen.

3.      De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.      Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Cook4me.nl haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Cook4me.nl op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

6.      Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Cook4me.nl, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Cook4me.nl te voldoen.

 

Recht van terugvordering van goederen

1.      Zodra de afnemer in verzuim is, is Cook4me.nl gerechtigd zich op het recht van verhaal te beroepen met betrekking tot de niet betaalde aan de afnemer geleverde producten.

2.      Cook4me.nl beroept zich op het verhaalsrecht door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.      Zodra de afnemer op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op terugvordering, dient de afnemer de betreffende producten onverwijld aan Cook4me.nl te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.      De kosten voor het afhalen of terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Recht op annulering

1.      Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits het product niet is gebruikt het geen product is dat snel kan bederven, zoals levensmiddelen of bloemen het product niet speciaal op de consument is afgestemd of aan zijn speciale behoeften is aangepast het geen product is dat om hygiënische redenen niet mag worden teruggezonden (ondergoed, zwemkleding, enz.) de verzegeling nog intact is) de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd's, cd's, etc.) het product geen (vakantie)reis, vervoersbewijs, cateringbestelling of een vorm van vrijetijdsbesteding is het product geen los tijdschrift of losse krant betreft de koop geen betrekking heeft op een (opdracht tot) spoedreparatie de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2.      De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in: op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen zodra de consument het eerste het product van een abonnement heeft ontvangen zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd.

3.      De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@cook4me.nl, desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van Cook4me.nl, www.cook4me.nl.

4.      De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan Cook4me.nl te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.

5.      De kosten voor retourzending zijn voor rekening van Cook4me.nl indien de complete bestelling wordt geretourneerd.

6.      Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Cook4me.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig gedane beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan Cook4me.nl heeft teruggezonden.

 

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

 

Recht van retentie

1.      Cook4me.nl kan een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Cook4me.nl aan de afnemer verkochte producten onder zich houden totdat de afnemer alle openstaande facturen jegens Cook4me.nl heeft voldaan, tenzij de afnemer voor deze betalingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

2.      Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de afnemer nog betalingen aan Cook4me.nl verschuldigd is.

3.      Cook4me.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer mocht lijden ten gevolge van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

 

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Cook4me.nl te verrekenen met enige vordering op Cook4me.nl.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.      Cook4me.nl blijft de verantwoordelijke voor alle geleverde producten totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Cook4me.nl uit hoofde van welke overeenkomst met Cook4me.nl dan ook, inclusief van vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming.

2.      Tot die tijd kan Cook4me.nl een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

3.      Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.      Indien Cook4me.nl een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Cook4me.nl het recht schadevergoeding, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Levering

1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.      Levering vindt plaats bij Cook4me.nl tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.      De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.      Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt voldaan, heeft Cook4me.nl het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

5.      Bij niet tijdige betaling is de afnemer automatisch in verzuim, en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door Cook4me.nl.

 

Leveringstermijn

1.      Een door Cook4me.nl opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de afnemer geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet wordt gehaald, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      De levering gaat in nadat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en van Cook4me.nl een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

3.      Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Cook4me.nl niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

 

Feitelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending:

 

1.      Indien de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, dient de klant voor ontvangst van het product een nota te laten opmaken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Cook4me.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

2.      Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Cook4me.nl te melden, bij gebreke waarvan Cook4me.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

Verzekering

1.      De afnemer verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken die eigendom zijn van Cook4me.nl en zich bevinden op het terrein van de afnemer zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.      Op eerste verzoek van Cook4me.nl verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Opslag

1.      Indien de klant later dan de overeengekomen leveringsdatum producten bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

1.      Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan waarbij diensten zijn inbegrepen, houden deze diensten slechts inspanningsverplichtingen in voor Cook4me.nl, geen resultaatsverplichtingen.

2.      De garantie met betrekking tot de producten geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van gebrekkige fabricage, constructie of materiaal.

3.      De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade die het gevolg is van ongelukken, veranderingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Uitwisseling

1. Omwisseling is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

omruiling vindt plaats binnen 2 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur

het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)labels er nog aan het product is niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-plankartikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal aan de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1.      Cook4me.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.      Cook4me.nl heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.

3.      De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke instemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.

4.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Cook4me.nl tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen.

5.      Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Cook4me.nl tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Informatieplicht van de klant

1.      De afnemer zal alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Cook4me.nl stellen.

2.      De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

3.      Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal Cook4me.nl de betreffende documenten retourneren.

4.      Indien de klant de door Cook4me.nl in redelijkheid verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig en behoorlijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Duur van de overeenkomst

1.      De overeenkomst tussen Cook4me.nl en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand / de overeenkomst eindigt tegen het einde van de bepaalde duur.

3.      Indien partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Bij overschrijding van deze termijn dient de opdrachtgever Cook4me.nl schriftelijk een redelijke termijn te gunnen om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens zij tot ontbinding van de overeenkomst dan wel tot schadevergoeding over kan gaan.

 

Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd

1.      De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

2.      De consument heeft het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

Intellectuele eigendom

1.      Cook4me.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere gegevens, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      Het is de klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cook4me.nl te (doen) kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te gebruiken.

 

 

Vertrouwelijkheid

1.      De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Cook4me.nl ontvangt.

2.      Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende Cook4me.nl waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking daarvan Cook4me.nl schade kan berokkenen.

3.      De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.

4.      De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie: die al openbaar was gemaakt voordat de klant van deze informatie kennis nam of die later openbaar is geworden zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting

5.      De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.

 

 

Sancties

1.      Indien de klant in strijd handelt met de artikelen van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding of intellectuele eigendom, dan verbeurt hij ten behoeve van Cook4me.nl een direct opeisbare boete van € 1000,- indien de klant een consument is en € 5000,- indien de klant een bedrijf is, voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt

2.      Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.

3.      Het verbeuren van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat onverlet de overige rechten van Cook4me.nl waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Schadeloosstelling

De klant vrijwaart Cook4me.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Cook4me.nl geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1.      De klant dient een door Cook4me.nl geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, dient de klant Cook4me.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.      Consumenten dienen Cook4me.nl hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

4.       De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Cook4me.nl in staat is adequaat te reageren.

5.      De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.

6.       Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Cook4me.nl zich genoodzaakt ziet andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

 

Kennisgeving

1.      De klant dient Cook4me.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

2.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Cook4me.nl daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de cliënt

Indien Cook4me.nl met meerdere afnemers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de krachtens die overeenkomst aan Cook4me.nl verschuldigde bedragen.

 

Aansprakelijkheid van Cook4me.nl

1.      Cook4me.nl is slechts aansprakelijk voor de door de klant geleden schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

2.      Indien Cook4me.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van een overeenkomst.

3.      Cook4me.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.      Indien Cook4me.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot (het gedeelte van) de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.      Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaldatum

Elk recht van de klant op schadevergoeding door Cook4me.nl vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Ontbinding

1.      De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Cook4me.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt wegens haar bijzondere aard of van geringe betekenis is.

2.      Indien nakoming van de verplichtingen door Cook4me.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Cook4me.nl in verzuim is geraakt.

3.      Cook4me.nl heeft het recht de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien omstandigheden Cook4me.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet in staat zal zijn zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

 

Overmacht

1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Cook4me.nl in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Cook4me.nl worden toegerekend in een situatie die onafhankelijk is van de wil van Cook4me.nl , wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Cook4me.nl kan worden verlangd .

2.      De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.      Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Cook4me.nl een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Cook4me.nl daaraan kan voldoen.

4.      Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.      Cook4me.nl is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel mocht hebben verkregen.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de sluiting van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan blijkt dat het nodig is de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1.      Cook4me.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.

3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zullen door Cook4me.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

4.      De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

 

Overdracht van rechten

1.      De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Cook4me.nl niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cook4me.nl .

2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1.      Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij hetgeen Cook4me.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cook4me.nl gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 oktober 2020.